Garantie

Sony Garantie

Algemeen geldende garantievoorwaarden van Sony voor consumentenproducten.

Geachte klant,

Wij danken u voor de aankoop van dit Sony product en vertrouwen op een plezierig gebruik.
Mocht u een beroep moeten doen op onze garantieservice, dan kunt u contact opnemen met uw dealer, Sony Service of een lid van ons geautoriseerde servicenetwerk (Authorised Service Network - ASN) in de Europese Economische Zone of in andere landen. De contactgegevens staan vermeld in dit garantiebewijs of begeleidende documentatie(garantiegebied). Informatie over onze dealers of Sony Service kan bijvoorbeeld in telefoongidsen, Sony productcatalogi en op de Sony website worden gevonden. Voordat u een beroep doet op onze garantieservice en om ongemak te voorkomen, raden wij u aan eerst de handleiding van het product zorgvuldig door te lezen.

Uw garantiebewijs

Via dit garantiebewijs garandeert Sony dat het product voor een periode van TWEE JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten voor toestellen aangekocht vanaf 01-04-2010. Voor alle toestellen die voor deze datum aangekocht werden blijft de termijn van EEN jaar fabrieksgarantie van toepassing, met uitzondering van BRAVIA TV toestellen, verkocht na 01/03/2009, die reeds 2 jaar garantie genieten. De Sony vestiging die deze garantie geeft en de daaruit voortvloeiende verpichtingen zal nakomen, vindt u in dit garantiebewijs of bijgevoegde document van het land waar u aanspraak maakt op garantieservice.

Wanneer binnen de garantieperiode (vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum) wordt vastgesteld dat het product gebreken vertoont als gevolg van materiaal- of fabricagefouten dan zal uw Sony dealer, Sony Service of een ASN-lid in het garantiegebied het product of de defecte onderdelen daarvan repareren of vervangen (door Sony te beoordelen) zonder daarvoor arbeidskosten of onderdelen in rekening te brengen. Daarbij gelden de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Sony dealers, Sony en ASN-leden mogen defecte producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen producten en onderdelen worden eigendom van Sony.

PlayStation® producten.

Indien u vragen hebt omtrent de garantieperiode of de herstelling van een PlayStation® product, surf dan naar www.nl.playstation.com.

Sony Mobile producten.

Indien u vragen hebt omtrent de garantieperiode of de herstelling van een Sony Mobile product, surf dan naar http://www.sonymobile.com/nl/

VAIO Producten

Indien u vragen hebt omtrent de garantieperiode of de herstelling van een VAIO product, surf dan naar www.vaio.nl.

Voorwaarden

 1. Er wordt uitsluitend garantieservice verleend wanneer de oorspronkelijke factuur of kassabon (met vermelding van de aankoopdatum, modelnaam en dealernaam) samen met het defecte product wordt aangeboden binnen de garantieperiode. Sony dealers, Sony Service en ASN-leden mogen de gratis garantiediensten weigeren, wanneer deze documenten niet worden getoond of onvolledig en/of onleesbaar zijn. Deze garantie zal niet gelden wanneer de modelaanduiding of het serienummer op het product zijn gewijzigd, gewist/verwijderd of onleesbaar zijn gemaakt.

 2. Om schade aan of verlies/wissen van uitneembare media voor dataopslag of accessoires te voorkomen, dient u deze (indien mogelijk) te verwijderen voordat het product wordt ingeleverd voor garantieservice.

 3. Deze garantie dekt niet de risico’s die verbonden zijn aan het transport van uw product naar en van uw Sony dealer, Sony Service of een ASN-lid.

 4. Dit garantiebewijs biedt geen dekking voor:
  1. periodiek onderhoud en reparaties of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage;
  2. verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product periodiek moeten worden vervangen zoals niet-oplaadbare batterijen, printpatronen, grammofoonnaalden, lampen etc.);
  3. schade of defecten veroorzaakt door gebruik, bediening of behandeling van het product op manieren die niet consistent zijn met normaal persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
  4. schade of wijzigingen aan het product als gevolg van:
   1. Verkeerd en oneigenlijk gebruik, waaronder:
    - behandeling die fysieke, cosmetische of oppervlakkige schades of veranderingen aan het product veroorzaakt of liquid crystal displays (LCD’s) beschadigt;
    - installatie en gebruik van het product voor andere doeleinden dan het normale gebruiksdoel en installatie of in tegenstrijd met de instructies van Sony over installatie of het gebruik;
    - nalatigheid bij het onderhoud van het product zoals aangegeven in de Sony-instructies over het juiste onderhoud;
    - installatie of gebruik van het product op een manier die een inbreuk vormt op de technische richtlijnen en normen en de wetgeving van het land, waar het product wordt geïnstalleerd of gebruikt.

   2. virusinfecties of gebruik van het product met behulp van software die niet met het product wordt meegeleverd of onjuist geïnstalleerde software;

   3. de toestand van of defecten in systemen die in combinatie met het product worden gebruikt, met uitzondering van andere Sony producten die ontworpen zijn om in combinatie met het product te worden gebruikt;

   4. gebruik van het product met accessoires, randapparatuur en andere producten van een type, kwaliteit of standaard die niet voldoet aan datgene wat Sony voorschrijft;

   5. reparaties of pogingen tot reparaties door personen anders dan door Sony geautoriseerd en behorende tot een Sony dealer, Sony Service of ASN-lid;

   6. afstellingen of aanpassingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Sony, waaronder:
    - opwaarderingen van het product dat de in het instructiehandboek omschreven specificaties of eigenschappen te boven gaat, of;
    - modificaties aan het product om het aan te passen aan de nationale of plaatselijke technische normen of veiligheidsnormen in andere landen dan de landen waarvoor het product specifiek werd ontworpen en geproduceerd.

   7. ongelukken, brand, vloeistoffen, chemicaliën, andere substanties, overstromingen, trillingen, excessieve warmte, onjuiste ventilatie, stroomstoten, te hoge of onjuiste voedings- of ingangsspanning, straling, elektrostatische ontlading (incl. bliksem), andere externe krachten en inwerkingen.
 5. Deze garantie dekt alleen hardware componenten van het product. Zij biedt geen dekking voor software (van Sony of van derden) waarvoor al dan niet eindgebruikerlicenties of separate garanties worden afgegeven of worden geacht van toepassing te zijn.

Uitsluitingen en beperkingen

Met uitzondering van het bovenstaande geeft Sony geen garanties (expliciet, impliciet, wettelijk verplicht of anderszins) met betrekking tot het product en de kwaliteit, de prestaties, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een gebruiksdoel of andere aspecten van de bij het product geleverde of er deel van uitmakende software. Wanneer dit niet is toegestaan of niet volledig is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, dan beperkt Sony de garantie in ieder geval tot aan de minimale bescherming die de van toepassing zijnde wetgeving toelaat. Elke garantie die niet volledig kan worden uitgesloten zal worden beperkt (voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving) tot de geldigheidsduur van deze garantie.

Sony’s enige verplichting onder deze garantie bestaat uit het repareren of vervangen van producten onder de garantievoorwaarden en -bepalingen. Sony is niet aansprakelijk voor verlies of schades die verband houden met de producten, diensten, deze garantie of anderszins, waaronder - economisch of immaterieel verlies - de voor het product betaalde prijs - winstderving, omzetverlies, verlies van data, verlies van het gebruiksgenot over het product of een gerelateerd product - indirecte en incidentele verliezen of schades en vervolgschades. Dit geldt ongeacht het feit of het verlies of de schade betrekking heeft op:

 1. gebrekkige werking of niet werken van het product of bijbehorende producten als gevolg van defecten of het niet beschikbaar zijn van het product, terwijl het bij een Sony dealer, Sony Service of een ASN-lid is, wat heeft geleid tot productie-uitval, verlies van gebruikstijd of onderbreking van de zakelijke activiteiten;
 2. onnauwkeurigheid in de uitvoer van het product of gerelateerde producten;
 3. schade aan of verlies van software programma’s of uitneembare media voor dataopslag of;
 4. virusinfecties en andere oorzaken.

Dit geldt voor verlies en schades, inclusief nalatigheid en andere onrechtmatige daden, contractbreuk, expliciete of impliciete garanties en burgerlijke aansprakelijkheid (zelfs wanneer men de Sony dealer, Sony Service of een ASN-lid op de hoogte heeft gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schades).

Waar toepasselijke wetgeving deze afwijzing van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, beperkt Sony zijn aansprakelijkheid tot aan de minimale bescherming van hetgeen de toepasselijke wetgeving toestaat. Sommige landen verbieden bijvoorbeeld de uitsluiting of beperking van schades die het gevolg zijn van nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, bedrog en vergelijkbare gedragingen. Sony’s aansprakelijkheid onder deze garantie zal in geen geval het aankoopbedrag van het product te boven gaan, maar wanneer de van toepassing zijnde wetgeving alleen een hogere aansprakelijkheid toestaat, dan geldt deze wettelijke minimale bescherming.

Onder voorbehoud van uw wettelijke recht

Consumenten hebben wettelijke rechten onder van toepassing zijnde nationale wetgevingen die betrekking hebben op de verkoop van consumentenproducten. Deze garantie heeft geen gevolgen voor de wettelijke rechten waar u zich op kunt beroepen, voor rechten die niet kunnen worden uitgesloten of ingeperkt en voor rechten ten opzichte van personen bij wie u het product heeft gekocht. U kunt naar eigen inzicht de rechten uitoefenen waar u zich op kunt beroepen.

Sony Benelux, een onderdeel van Sony Europe B.V.
Taurusavenue 16
2132 LS Hoofddorp
Tel: +31 (0) 203469524

Download de volledige garantievoorwaarden.